GF 2018

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned, dog ikke i stiftelsesåret, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Formandens/kvindens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6.Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand/kvinde (i lige år)
8. Valg af næstformand/kvinde (i ulige år)
9. Valg af kasserer (i ulige år)
10. Valg af kasserersuppleant
10. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
11. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på info@aoff.dk. Alle forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside samt via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Opnås der ikke konsensus, stiller bestyrelsen et kompromisforslag. Opnår bestyrelsens forslag ikke konsensus, eller er det umuligt at opstille et sådant forslag, så kan forslag vedtages ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlemskab har et antal stemmer svarende til antallet af poster, der skal besættes.

Foreningens vedtægter kan læses her: http://aoff.dk/om-foreningen/vedtaegter

Forslag til ændring:
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Formandens/kvindens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6.Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand/kvinde (i lige år)
8. Valg af næstformand/kvinde (i ulige år)
9. Valg af kasserer (i ulige år)
10. Valg af kasserersuppleant
10. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
11. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ændres til:

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Formandens/kvindens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6.Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2 x formand/kvinde
8. Valg af 2 x kasserer
9. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
11. Eventuelt